Thay đổi thời khóa biểu từ ngày 11-01-2016

Chi tiết xem tại đây