Quy chế - Văn bản
Mẫu đơn xin chuyển công tác về đồng bằng
Cập nhật: 09:29:31 13/03/2012.       Lượt xem: 3183
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC VỀ ĐỒNG BẰNG
                 Kính gửi:
   - Ban Chỉ đạo xét luân chuyển giáo viên tỉnh Quảng Nam,
   - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam;
 
Tôi tên là:…………………………………….Sinh ngày:……tháng …..năm……..
Quê quán:……………………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………
Nơi ở trước khi lên công tác miền núi:……………………………………………...
Hiện công tác tại:……………………………………................................................
Chuyên môn được đào tạo:……………………..Đang giảng dạy môn:…………… Số điện thoại cần liên hệ: DĐ:………………………ĐT bàn:……………………...
Năm được tuyển dụng: …….. ; Năm được bổ nhiệm vào ngạch viên chức:……… Thời gian công tác tại miền núi:…….năm……tháng (không kể thời gian đi học).
Sau khi được nghe Thủ trưởng đơn vị phổ biến Đề án luân chuyển Cán bộ giáo viên từ đồng bằng lên miền núi và miền núi về đồng bằng của UBND tỉnh Quảng Nam, bản thân tôi xét thấy đủ điều kiện xin thuyên chuyển công tác về đồng bằng. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị quý cấp cho tôi được chuyển công tác về tại trường:
Nguyện vọng 1: Trường……………………………thuộc huyện…………………..
Lý do:………………………………………………………………………………..
Nguyện vọng 2: Trường……………………………thuộc huyện…………………..
Lý do:………………………………………………………………………………..
Các hồ sơ kèm theo như sau:
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của đơn vị hoặc UBND xã, phường nơi thường trú).
- Sổ Hộ khẩu (bản sao có công chứng).
- Quyết định tuyển dụng viên chức (bản sao).
- Văn bằng, chứng chỉ có liên quan (bản sao có công chứng).
- Quyết định lương gần nhất (bản sao).
- Phiếu đánh giá công chức, viên chức của năm học xin chuyển và năm học liền kề trước đó (có xác nhận, xếp loại của đơn vị).
                                     
                                                          ………….., ngày…..tháng …..năm 20..
Ý kiến của đơn vị:                                                                                     Người làm đơn
………………………………………                               (Ký và ghi rõ họ tên)
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
        
 
 


TIN KHÁC
4/21/2012 9:15:13 AM