THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018

MỜI CÁC BẠN ĐỌC KÍCH VÀO TUẦN HỌC TƯƠNG ỨNG ĐÊ XEM THỜI KHÓA BIỂU

A. THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I:

LẦN 1 - TUẦN 1 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/09/2017

LẦN 2 - TUẦN 9 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30/10/2017

LẦN 3 - TUẦN 10 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06/11/2017

LẦN 4 - TUẦN 13 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 27/11/2017

LẦN 5 - TUẦN 14 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/12/2017

B. THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II:

LẦN 6 - TUẦN 20 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15/01/2018

LẦN 7 - TUẦN 23 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/02/2018

LẦN 8 - TUẦN 28 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19/03/2018

LẦN 9 - TUẦN 30 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 02/04/2018 

   Do có Thầy Lộc đi học trung cấp chính trị nên nhà trường phân công nhóm Hóa day thay các lớp của Thầy Lộc. 

            - Lớp 10/6: Cô H. Long

            - Lớp 10/8: Cô Nguyệt

            - Lớp 11/4: Cô Cẩm An 

LẦN 10 - TUẦN 32 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 16/04/2018