THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

A. THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I:

LẦN 1 - TUẦN 1 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/09/2019

LẦN 2 - TUẦN 2 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 09/09/2019

LẦN 3 - TUẦN 5 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30/09/2019

LẦN 4 - TUẦN 7 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 14/10/2019

B. THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II: