THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

A. THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I:

LẦN 1 - TUẦN 1 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/09/2019

LẦN 2 - TUẦN 2 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 09/09/2019

LẦN 3 - TUẦN 5 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30/09/2019

LẦN 4 - TUẦN 7 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 14/10/2019

LẦN 5 - TUẦN 9 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/10/2019

LẦN 6 - TUẦN CUỐI HỌC KỲ I  -  ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30/12/2019

B. THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II:

LẦN 7 - TUẦN 20 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/01/2020

LẦN 8 - TUẦN 22 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 02/03/2020

       CHÚ Ý SÁNG THỨ 2: Khối Sáng học tiết 1 và tiết 2 chào cờ;

                                            Khối Chiều tiết 2 chào cờ và tiết 3 học.

                                            Tiết 4,5: Dành cho hội họp. 

LẦN 9 - TUẦN 23 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 09/03/2020: (không thực hiện)

LẦN 10 - TUẦN 25 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/05/2020 ĐẾN 09/052020: (Cô Phạm Thị Xuyến đi dạy lại)

LẦN 11 - TUẦN 26 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11/052020: 

LẦN 12 - TUẦN 28 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25/052020: (Tăng tiết khối 12 có thay đổi: Toán 3tiết/Tuần; Sử: 2tiết/Tuần)