THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020-2021

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020-2010

A. HỌC KỲ I

LẦN 1 - TUẦN 1: Áp dụng từ ngày 07/09/2020

LẦN 2 - TUẦN 2: Áp dụng từ ngày 14/09/2020

LẦN 3 - TUẦN 4: Áp dụng từ ngày 28/09/2020

LẦN 4 - TUẦN 7: Áp dụng từ ngày 19/10/2020

LẦN 5 - TUẦN 8: Áp dụng từ ngày 02/11/2020

LẦN 6 - TUẦN 13: Áp dụng từ ngày 30/11/2020

B. HỌC KỲ II: