KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2020-2021

A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN TOÁN        :    Lớp 10      Lớp 11     Lớp 12

MÔN VẬT LÝ     :    Lớp 10      Lớp 11     Lớp 12

MÔN HÓA HỌC :    Lớp 10      Lớp 11     Lớp 12

MÔN SINH HỌC:    Lớp 10      Lớp 11     Lớp 12

MÔN NGỮ VĂN:    Lớp 10      Lớp 11     Lớp 12

MÔN LỊCH SỬ   :    Lớp 10      Lớp 11     Lớp 12

MÔN ĐỊA LÍ       :    Lớp 10      Lớp 11     Lớp 12

MÔN GDCD      :    Lớp 10      Lớp 11     Lớp 12

MÔN ANH         :    Lớp 10      Lớp 11     Lớp 12

B. LỊCH THI HỌC KỲ I:

C. DANH SÁCH PHÒNG THI

DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 10

DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 11

DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 12

D. KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM

XEM KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM

KẾT QUẢ ĐIỂM TỰ LUẬN MÔN NGỮ VĂN 10

KẾT QUẢ ĐIỂM TỰ LUẬN MÔN NGỮ VĂN 11

KẾT QUẢ ĐIỂM TỰ LUẬN MÔN NGỮ VĂN 12