THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

I/ LỊCH THI

II/ DANH SÁCH THI:

      + Danh sách theo lớp Khối 10.                  + Danh sách theo phòng Khối 10

      + Danh sách theo lớp Khối 11.                  + Danh sách theo phòng Khối 11

      + Danh sách theo lớp Khối 12.                  + Danh sách theo phòng Khối 12

III/ KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM

      + Khối 10

      + Khối 11

      + Khối 12