THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020-2021

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020-2010

A. HỌC KỲ I

LẦN 1 - TUẦN 1: Áp dụng từ ngày 07/09/2020

LẦN 2 - TUẦN 2: Áp dụng từ ngày 14/09/2020

LẦN 3 - TUẦN 4: Áp dụng từ ngày 28/09/2020

LẦN 4 - TUẦN 7: Áp dụng từ ngày 19/10/2020

LẦN 5 - TUẦN 8: Áp dụng từ ngày 02/11/2020

LẦN 6 - TUẦN 13: Áp dụng từ ngày 30/11/2020

LẦN 7 - TUẦN 14: Áp dụng từ ngày 07/12/2020

B. HỌC KỲ II:

LẦN 8 - TUẦN 19: Áp dụng từ ngày 18/01/2021

LẦN 9 - TUẦN 22: Áp dụng từ ngày 15/02/2021

LẦN 10 - TUẦN 23: Áp dụng từ ngày 01/03/2021 (THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA HỌC CHUNG MỘT BUỔI)

LẦN 11 - TUẦN 26: Áp dụng từ ngày 22/03/2021 (THỜI KHÓA BIỂU GIỮA HỌC KỲ 2 - Chuyển TKB chiều thứ 7 vào chiều thứ 2 để nghỉ chiều thứ 7)

LẦN 12 - TUẦN 34 - 35: Áp dụng từ ngày 10/05/2021 (Cô giáo Võ Thị Bích Liên đi dạy lại sau thời gian nghỉ thai sản từ ngày 10/05/2021) KHÔNG THỰC HIỆN 

LẦN 13 - DẠY ÔN TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 - AP DỤNG TỪ 31/05/2021

LẦN 14 - DẠY ÔN TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 - AP DỤNG TỪ 07/06/2021