ĐỀ MINH HỌA KIỂM TRA HỌC KỲ II CÁC MÔN CÒN LẠI

 LỊCH THI HỌC KỲ II - LẦN 2

 

KHỐI 10 ĐỀ SỐ 1 ĐỀ SỐ 2
KHỐI 10 - HỆ 10 NĂM ĐỀ SỐ 1 - Đáp án ĐỀ SỐ 2 - Đáp án
KHỐI 11  ĐỀ SỐ 1 ĐỀ SỐ 2    - ĐỀ SỐ 3 (Đáp án)
KHỐI 11 - HỆ 10 NĂM ĐỀ SỐ 1 ĐỀ SỐ 2    - ĐỀ SỐ 3
KHỐI 12 ĐỀ SỐ 1 ĐỀ SỐ 2

 

KHỐI 10  MÃ ĐỀ 115 MÃ ĐỀ 116  MÃ ĐỀ 163
KHỐI 11  MÃ ĐỀ 313 MÃ ĐỀ 314 - Trực tuyến 314     MÃ ĐỀ 315
KHỐI 12 MÃ ĐỀ 125 ĐỀ SỞ NĂM 2021 ĐÃ THI