KHẢO SÁT TỐT NGHIỆP THPT LẦN 2 - KHÓA NGÀY 30/06/2021

A. LỊCH THI THỬ LẦN 2

B. SƠ ĐỒ PHÒNG THI

C. HIỆU LỆNH TRỐNG

D. DANH SÁCH PHÒNG THI:

DANH SÁCH PHÒNG THI: VĂN - TOÁN - ANH

DANH SÁCH PHÒNG THI: TỔ HỢP

DANH SÁCH PHÒNG THI: TRƯỜNG BẠN

E. KẾT QUẢ ĐIỂM CÁC BÀI THI:

KQ ĐIỂM BÀI THI MÔN TOÁN 

KQ ĐIÊM BÀI THI KHTN: (VẬT LÝ     -     HÓA  HỌC    -     SINH HỌC)

KQ ĐIỂM BÀI THI KHXH: (LỊCH SỬ  -     ĐỊA LÝ          -      GDCD)

KQ ĐIỂM BÀI THI NGỮ VĂN

KQ BÀI THI TIẾNG ANH