KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020-2021

A. LỊCH KIỂM TRA:

B. DANH SÁCH PHÒNG KIỂM TRA:

DANH SÁCH KHỐI 10

DANH SÁCH KHỐI 11

DANH SÁCH KHỐI 12

C. KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM

MÔN LỊCH SỬ 12: Dạng file PDF  và Dạng file Excel

MÔN LỊCH SỬ 11: Dạng file PDF  và Dạng file Excel

MÔN LỊCH SỬ 10: Dạng file PDF  và Dạng file Excel

MÔN ĐỊA LÍ 12: Dạng file PDF  và Dạng file Excel

MÔN ĐỊA LÍ 11: Dạng file PDF  và Dạng file Excel

MÔN ĐỊA LÍ 10: Dạng file PDF  và Dạng file Excel

MÔN VẬT LÍ 12: Dạng file PDF  và Dạng file Excel

MÔN VẬT LÍ 11: Dạng file PDF  và Dạng file Excel

MÔN VẬT LÍ 10: Dạng file PDF  và Dạng file Excel

MÔN HÓA HỌC 12: Dạng file PDF  và Dạng file Excel ( Có thay đổi do Sở có điều chỉnh lại đáp án )

MÔN HÓA HỌC 11: Dạng file PDF  và Dạng file Excel

MÔN HÓA HỌC 10: Dạng file PDF  và Dạng file Excel

MÔN SINH HỌC 12: Dạng file PDF  và Dạng file Excel

MÔN TOÁN  11: Dạng file PDF  và Dạng file Excel

MÔN GDCD 10: Dạng file PDF  và Dạng file Excel

MÔN TIẾNG ANH 10: Dạng file PDF  và Dạng file Excel ( Có chấm lại )

MÔN TOÁN 10: Dạng file PDF  và Dạng file Excel

MÔN TIẾNG ANH 12: Dạng file PDF  và Dạng file Excel

MÔN GDCD 12: Dạng file PDF  và Dạng file Excel

MÔN SINH HỌC 11: Dạng file PDF  và Dạng file Excel

MÔN SINH HỌC 10: Dạng file PDF  và Dạng file Excel

MÔN GDCD 11: Dạng file PDF  và Dạng file Excel

MÔN TIẾNG ANH 11: Dạng file PDF  và Dạng file Excel

MÔN NGỮ VĂN 11: Dạng file PDF  và Dạng file Excel

MÔN NGỮ VĂN 10: Dạng file PDF  và Dạng file Excel