THI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018

1/ LỊCH THI

2/ HƯỚNG DẪN ÔN THI CỦA SỞ GD&ĐT

    + HD ÔN THI LỚP 10                 

    + HD ÔN THI LỚP 11 

    + HD ÔN THI LỚP 12

3/ DANH SÁCH DỰ THI

+ DANH SÁCH THEO LỚP KHỐI 10        + DANH SÁCH THEO PHÒNG KHỐI 10

+ DANH SÁCH THEO LỚP KHỐI 11        + DANH SÁCH THEO PHÒNG KHỐI 11

+ DANH SÁCH THEO LỚP KHỐI 12        + DANH SÁCH THEO PHÒNG KHỐI 12

4/ KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM

+ KHỐI 10            + KHỐI 11             + KHỐI 12