THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2022-2023

A. HỌC KỲ I:

LẦN 1: Áp dụng từ ngày 05/09/2022

LẦN 2: Áp dụng từ ngày 12/09/2022

LẦN 3: Áp dụng từ ngày 19/09/2022