THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2023-2024

A. HỌC KỲ I:

LẦN 1: Áp dụng từ ngày 05/09/2023

LẦN 2: Áp dụng từ ngày 11/09/2023

LẦN 3: Áp dụng từ ngày 30/10/2023

LẦN 4: Áp dụng từ ngày 06/11/2023

LẦN 5: Áp dụng từ ngày 13/11/2023 (Điều chỉnh cho hai lớp 12/3 và 12/7 trùng tiết Tiếng Anh)

LẦN 6: Áp dụng từ ngày 04/12/2023 

B. HỌC KỲ II:

LẦN 7: Áp dụng từ ngày 15/01/2024 

LẦN 8: Áp dụng từ ngày 04/03/2024 (BIÊN CHẾ MỚI)

LẦN 9: Áp dụng từ ngày 11/03/2024 (GIỮA HỌC KỲ II)

LẦN 10: Áp dụng từ ngày 13/05/2024 (1 TUẦN TRƯỚC KHÍ BẾ GIẢNG)

C. HÈ 2024

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP KHỐI 12 VÀ HỌC VĂN HÓA HÈ (10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5)

TKB HỌC VĂN HÓA HÈ (10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 11/3-4, 11/5): Lớp 11/3 và 11/4 được gôp thành 1 lớp lấy tên lớp 11/3-4