Mẫu đơn xin chuyển công tác vì lý do đặc biệt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

 

                 Kính gửi:
 

 

 

 

 
Tôi tên là:…………………………………….Sinh ngày:……tháng …..năm……..
Quê quán:……………………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………
Nơi ở trước khi lên công tác miền núi:……………………………………………...
Hiện công tác tại:……………………………………................................................
Chuyên môn được đào tạo:……………………..Đang giảng dạy môn:…………… Số điện thoại cần liên hệ: DĐ:………………………ĐT bàn:……………………...
 

 

Sau khi được nghe Thủ trưởng đơn vị phổ biến Đề án luân chuyển Cán bộ giáo viên từ đồng bằng lên miền núi và miền núi về đồng bằng của UBND tỉnh Quảng Nam, bản thân tôi có hoàn cảnh đặc biệt như sau:………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
 

 

Nguyện vọng 1: Trường……………………………thuộc huyện…………………..
Lý do:………………………………………………………………………………..
Nguyện vọng 2: Trường……………………………thuộc huyện…………………...
Lý do:………………………………………………………………………………..
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

………………………………………                     (Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của đơn vị:                                                              Người làm đơn

                                                          …………, ngày…..tháng …..năm 20..

- Các giấy tờ liên quan xác nhận hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.                          

- Phiếu đánh giá công chức, viên chức của năm học xin chuyển và năm học liền kề trước đó (có xác nhận, xếp loại của đơn vị).

- Quyết định lương gần nhất (bản sao).

- Văn bằng, chứng chỉ có liên quan (bản sao có công chứng).

- Quyết định tuyển dụng viên chức (bản sao).

- Sổ Hộ khẩu (bản sao có công chứng).

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của đơn vị hoặc UBND xã, phường nơi thường trú).

Các hồ sơ kèm theo như sau:

Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị quý cấp cho tôi được chuyển công tác về tại trường:

Năm được tuyển dụng: …….. ; Năm được bổ nhiệm vào ngạch viên chức:……… Thời gian công tác tại miền núi:…….năm……tháng (không kể thời gian đi học).

   - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam;

   - Ban Chỉ đạo xét luân chuyển giáo viên tỉnh Quảng Nam,

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC VÌ LÝ DO ĐẶC BIỆT