KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022

A, ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN:

B. ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH:

C. KẾT QUẢ ĐIỂM MÔN ANH VĂN

D. KẾT QUẢ ĐIỂM MÔN TOÁN VÀ DANH SÁCH HỌC SINH THEO LỚP