KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020-2021

A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II CỦA CÁC MÔN:

                        
                        
                    

 

                       
                       
                   

B. LỊCH KIỂM TRA

C. DANH SÁCH PHÒNG KIỂM TRA

DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 10

DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 11

DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 10

D. KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM

KẾT QUẨ TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN LỚP 12