KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO KHỔI LỚP 10 - NĂM HỌC 2020-2021

1) DANH SÁCH PHÒNG THI:

2) KẾT QUẢ ĐIỂM THI:

MÔN NGỮ VĂN

MÔN TIẾNG ANH

MÔN TOÁN

3) DANH SÁCH CHÍNH THỨC CỦA TỪNG LỚP THUỘC KHỐI 10: